Code CSS canh đều dạng Text trong WordPress

Để canh đều Text trong WordPress, tức canh đều hai bên, bạn có thể sử dụng hai cách:

  • Sử dụng tổ hợp phím SHIFT ALT J
  • Sử dụng CSS canh đều text

Với CSS, bạn chỉ cần làm theo các bước sau.

1. Truy cập vào Giao diện > Tùy chỉnh (hoặc Tùy biến)

2. Tìm tới CSS bổ sung (Custom CSS, hoặc Additional CSS)

3. Chèn dòng CSS canh đều text sau

p {
text-align: justify;
}

Nếu CSS đó không làm việc, hãy thêm !important vào đằng sau, như bên dưới.

p {
text-align: justify !important;
}

Nhấn nút Đăng là được. Nếu nó vẫn chưa canh đều thì Xóa cache của web và cache trình duyệt.