Thuộc tính border-radius trong CSS, bo tròn góc phần tử

Cú pháp như sau:

border-radius: [radius value] [radius value]? [radius value]? [radius value]?;

Bo góc nhận 4 giá trị:

<div style="height: 100px; width: 100px; background: green; border-radius: 10px 20px 30px 40px;"> </div>

Bo góc nhận 3 giá trị:

<div style="height: 100px; width: 100px; background: green; border-radius: 5px 20px 50px;"> </div>

Bo góc nhận 2 giá trị:

<div style="height: 100px; width: 100px; background: green; border-radius: 10px;"> </div>

Tạo ra hình tròn sử dụng border-radius

<style>
  .circleexam {
    height: 200px;
    width: 200px;
    border-radius: 50%; /* 100px */
    
    line-height: 200px;
    text-align: center;
    border: 2px dashed #f69c55;
    background: 
      url("https://images.freeimages.com/images/previews/218/my-dog-cutter-1499799.jpg") 
      center / cover no-repeat;

  }
  .circleexam > span{
    display: inline-block;
    vertical-align: middle;
    line-height: normal;
    color: red; 

  }
   
</style>
<div class="circleexam">
  <span>HÌNH TRÒN</span>
</div>
HÌNH TRÒN
HÌNH TRÒN
HÌNH TRÒN

Các thuộc tính thiết lập bán kính bo tròn góc riêng lẻ

Ngoài sử dụng thuộc tính border-radius như trên, nếu chỉ cần thiết lập bo tròn một góc cụ thể nào đó thì bạn có thể sử dụng trực tiếp các thuộc tính:

 • border-top-left-radius : thiết lập bán kính bo tròn góc trên trái
 • border-top-right-radius : thiết lập bán kính bo tròn góc trên phải
 • border-bottom-right-radius : thiết lập bán kính bo tròn góc dưới phải
 • and border-bottom-left-radius : thiết lập bán kính bo tròn góc dưới trái